افغانستان

ظرفیت مغفول تقویت تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان ​​​​​​​

ادامه مطلب

پاکستان، رقیب اصلی ایران در آموزش کودکان افغانستانی​​​​​​​

سامانه شاد اولین قدم در مسیر بهبود کیفی آموزش در افغانستان​​​​​​​

ادامه مطلب
ادامه مطلب

شبکه شاد، راه حل برون رفت از بن بست آموزش در افغانستان

ادامه مطلب

هفت خان آموزش در افغانستان و فرصت سامانه شاد​​​​​​​

ادامه مطلب