آموزه‌هایی برای توسعه حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران